Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OD 26.10.2020r.–08.11.2020r.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2006r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 października 2020r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1870) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego zajęcia praktyczne prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.


WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

Informujemy, że dyplomy, świadectwa i certyfikaty absolwentów kierunku Opiekun medyczny, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje w  zawodzie  w sesji sierpień – wrzesień 2020r.  będą do odbioru w sekretariacie Centrum od dnia 20 października 2020r. godz.9.00


Ogłaszamy nabór na kursy doskonalące:

-REJESTRATORKA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI PROMOCJI ZDROWIA

-TERAPIA POWIĘZIOWO - MIĘŚNIOWA  PUNKTÓW SPUSTOWYCH

- ŻYWICE SYNTETYCZNE NA DREWNIE

- TRANSFER NA DESCE

 Bliższych informacji udziela sekretariat tel. 61 426 34 48

Zgłoszenia: szkola@medyk.gniezno.pl