Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej


KOMUNIKAT

Działając na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 roku poz. 1148), Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 roku, poz. 410), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 roku, poz. 493), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej epidemii (Dz. U z 2020 roku, poz. 491)

ulegają zawieszeniu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze    

na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku

W okresie tym, na wszystkich kierunkach kształcenia, realizowany będzie program nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 


KOMUNIKAT

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, w trosce o Państwa zdrowie, a także pracowników Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie i zaleceniom Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej zwracamy się z prośbą do wszystkich interesantów o rezygnację z osobistych wizyt na rzecz kontaktu telefonicznego i poczty elektronicznej


KOMUNIKAT

Absolwentów szkoły przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020  informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy i suplementy  można odbierać w Sekretariacie Centrum OD 2 KWIETNIA 2020 ROKU OD GODZINY 10.00