INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Kwalifikacja SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Tryb nauki: dzienny/zaoczny

 

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu zawodowego Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej  współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami. Wspiera osobę z niepełnosprawnością w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej. Wspiera osobę niepełnosprawną w dążeniu do życiowej samodzielności. Świadczy opiekę osobom niepełnosprawnym w zakresie  ich samodzielnego funkcjonowania. Udziela pomocy osobom z niepełnosprawnością w korzystaniu z różnorodnych form kompleksowej rehabilitacji.

Potencjalne miejsce zatrudnienia: ośrodki i domy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża, instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej, placówki poradnictwa rodzinnego, szpitale specjalistyczne

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
  4. Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

 

W przypadku wątpliwości i pytań

 

Zadzwoń: 61 426 34 48            Przyjdź: ul. Mieszka I 27  Gniezno

Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno        e-mail: medykgniezno@op.pl

 

Termin składania dokumentów: 23 sierpień 2019 rok

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)