INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

SZKOŁA BEZPŁATNA!

BEZ OGRANICZEŃ WIEKU KANDYDATÓW!

 

Czas trwania nauki: 1 rok  (2 semestry)

Tryb nauki: stacjonarny lub zaoczny

Realizowane przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Praktyka zawodowa

Nauka trwa 1 rok,  kończy się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu Asystent osoby niepełnosprawnej

Informacja o zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej:

Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami. Motywuje osobę niepełnosprawną do aktywności zawodowej i społecznej. Wspiera osobę niepełnosprawną w dążeniu do życiowej samodzielności. Świadczy opiekę osobom niepełnosprawnym w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz czynności pielęgnacyjnych i higienicznych. Udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z różnorodnych form kompleksowej rehabilitacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

 

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie – bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć

 W przypadku wątpliwości i pytań

 Zadzwoń: 61 426 34 48         Przyjdź: ul. Mieszka I 27   Gniezno

 Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno     e-mail: medykgniezno@op.pl

 

Termin składania dokumentów do końca sierpnia 2018r.

Spotkanie organizacyjne 31 sierpnia 2018 r.  godz. 900 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)