WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

 W GNIEŹNIE

Medyczne Studium Zawodowe

im. dr Karola Marcinkowskiego

1963 – 2013

   


 

 

Szanowni Państwo

Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Dziś mamy okazję pochylić się z szacunkiem i odrobiną zadumy nad minionymi latami, które wpisały się w księdze pamięci Naszej Szkoły. Rocznice skłaniają do wspomnień i refleksji. Patrząc w przyszłość nie zapominajmy o 50- letniej historii naszego istnienia. To doświadczenie minionych lat inspiruje nas do budowania lepszej przyszłości.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z historią i działalnością  Medycznego Studium Zawodowego im. dr Karola Marcinkowskiego  na przestrzeni 50 lat.

Elżbieta Kabzińska

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie


Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie to ośrodek dydaktyczny i szkoleniowy prowadzący swoją działalność od 50 lat. Jego obecną siedzibą jest okazały, zabytkowy, dziewiętnastowieczny budynek usytuowany w centrum miasta. Integralną częścią szkoły jest  internat i hala sportowa. Całość stanowi zwarty kompleks wbudowany architektonicznie w gnieźnieńską starówkę.

Początek lat sześćdziesiątych był w całym kraju, również w Gnieźnie, trudnym okresem dla służby zdrowia – brakowało zarówno lekarzy jak i pielęgniarek. Na mocy uchwał Plenum KCPZPR „O oświacie narodowej” oraz Ustawy Sejmowej z dnia 18 sierpnia 1961 roku „O rozwoju systemu oświaty i wychowania” powstaje wiele placówek kształcących w zawodzie pielęgniarka i położna. W Gnieźnie dr Marian Jaska –Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej podjął decyzję o powstaniu na terenie miasta Liceum Medycznego Pielęgniarstwa. Absolwenci szkół podstawowych w pięcioletnim cyklu kształcenia,  zdobywali wykształcenie średnie ogólne i zawód pielęgniarki.

Inauguracja działalności szkoły nastąpiła 3 września 1963 roku. Naukę rozpoczęło 80 absolwentów szkół podstawowych wyłonionych w wyniku egzaminów wstępnych. Przez pierwsze miesiące szkoła pracowała nieformalnie. Brakowało oficjalnej zgody Ministra Zdrowia na jej działalność. Konsekwencją tego był brak własnego budynku, funduszy na płace oraz zakup sprzętu i podstawowych środków dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Czarnieckiego 19, a zajęcia praktyczne w prowizorycznie przygotowanej sali ćwiczeń na terenie  Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ulicy Poznańskiej 15.

Pierwszym dyrektorem szkoły został Marian Jaska, a jego zastępcą Bolesław Cieśliński. Grono Pedagogiczne stanowili pracownicy różnych  gnieźnieńskich szkół: mgr Krystian Banach, mgr Grażyna Chybziak, mgr Dorota Drela, mgr Stanisław Dukiewicz, mgr Aleksandra Giżewska, mgr Jerzy Jędrzejczak, mgr Antoni Kania. Jedynymi etatowymi pracownikami szkoły były nauczycielki zawodu: Janina Chmiel, Julitta Fiedukiewicz, Bożena Otulakowska, Krystyna Słomka.

W drugim roku nauki wprowadzono obowiązkowe umundurowanie, które stanowiła sukienka z harcerskiego płótna i biały krzyżak,  od 1975 roku sukienka błękitna lub granatowa i biały krzyżak, a w chwili obecnej w zależności od kierunku kształcenia białe, zielone lub błękitne garsonki.

W dniu 9 października 1965 roku, odbyła się pierwsza w historii szkoły uroczystość czepkowanie. W dniu 15 czerwca 1967 roku 58 uczniów klas czwartych przystąpiło do pierwszego w  szkole egzaminu dojrzałości.

W czerwcu 1968 roku przeprowadzono pierwszy egzamin dyplomowy, do którego przystąpiło 52 uczniów. W ciągu sześciu dni uczniowie zdawali egzamin teoretyczny z pielęgniarstw specjalistycznych i higieny oraz praktyczny w oddziałach szpitalnych. Uroczystość Dyplomatorium odbyła się 22 czerwca 1968 roku. Pierwsze w historii szkoły dyplomy wręczali Eugenia Dąbrowska i Marian Jaska. Pierwsi absolwenci  zasilili szeregi gnieźnieńskiej służby zdrowia, a część z nich tworzyła kadrę pedagogiczną szkoły.

1 września 1966 roku nastąpiły zmiany kadrowe szkoły. Dotychczasowy dyrektor szkoły Marian Jaska objął stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Nowym dyrektorem szkoły została pani Eugenia Dąbrowska,  zastępcą mgr Dorota Drela, a kierownikiem szkolenia praktycznego Janina Chmiel.

1 września 1969 roku szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Jego hasła: Ojczyzna, Praca, Nauka – to podstawowe motto w pracy dydaktyczno – wychowawczej pedagogów i uczniów Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Gnieźnie.

W czerwcu 1974 roku  decyzją Wojewody Poznańskiego Tadeusza Grabskiego rozpoczęło działalność policealne, a później pomaturalne Medyczne Studium Zawodowe Wydział Położnych. Funkcję dyrektora Medycznego Studium Zawodowe Wydział Położnych pełniła dyrektor Liceum Medycznego Pielęgniarstwa Eugenia Dąbrowska. Kierownikiem szkolenia zawodowego były kolejno: Maria Kwiecińska w latach 1974 –1982,  mgr Bożenna Szkodzińska  w latach 1982 - 1998, mgr Maria Kozłowska w latach 1999 – 2002.

Pierwsze dyplomy  słuchaczkom tego wydziału  wręczono w lutym 1977 roku . Kształcenie na tym kierunku zakończono prowadzono w latach 1974 – 2002. Mury szkoły opuściło 545 absolwentek z dyplomem położnej.

Rok 1975 przyniósł zmiany na stanowiskach kierowniczych. Dyrektorem Liceum Medycznego Pielęgniarstwa i Medycznego Studium Zawodowego Wydział Położnych została mgr Dorota Drela,  zastępcą mgr Helena Witt

Funkcję kierownika szkolenia praktycznego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa pełniły kolejno: mgr Barbara Kaczorowska w latach 1978 - 1980, w latach 1981 – 1998 mgr Bożena Nowacka, w latach 1999 – 2005  mgr Maria Kozłowska

Rok szkolny 1978/79 okazał się szczególnie ważny dla mieszkańców Gniezna.

4 września 1978 roku odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego połączona z otwarciem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mieszka I i Bolesława Chrobrego przy ulicy Kostrzewskiego.

Decyzją władz miasta z 20 czerwca 1978 roku szkoła otrzymała własny budynek, dotychczasową siedzibę Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego przy ulicy Mieszka I 27. Przejęty budynek wymagał kapitalnego remontu, przeprowadzenia szeregu prac adaptacyjnych i modernizacyjnych, przystosowania go do potrzeb kształcenia kadr medycznych. W miesiącach wakacyjnych 1978 roku przeprowadzono prace remontowe, do których włączyła się cała społeczność szkoły – uczniowie pomagali przy odnawianiu budynku, porządkowano otoczenie szkoły, urządzano sale dydaktyczne i pracownie zawodowe.  Dzień 4 września był pierwszym dniem nauki we własnym budynku.

14 października 1978 roku obchodzono uroczystość XV - lecia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zaprezentowano wówczas dorobek szkoły. Przeglądając dokumenty archiwalne i kroniki szkolne trudno sobie wyobrazić, ze przez piętnaście lat nie mając własnego budynku, borykając się z trudnościami kadrowymi prowadzono kształcenie na bardzo wysokim poziomie.

Początek lat osiemdziesiątych to czas, w którym podjęto działania zmierzające do wyboru patrona szkoły. Spośród sylwetek Jana Korczaka, Zofii Szlenkierównej i Karola Marcinkowskiego, wybrano postać Karola Marcinkowskiego - wybitnego Wielkopolanina, cenionego lekarza, uznanego społecznika i patrioty, którego doceniamy za bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. To od niego uczymy się, że zawsze powinniśmy mieć przed oczami drugiego człowieka.  Jego działalność zawodowa, humanitarny stosunek do ludzi i głęboki patriotyzm są wzorem dla nauczycieli i uczniów szkoły. Nadanie szkole imienia dr Karola Marcinkowskiego nastąpiło 14 kwietnia 1984 roku. Święto to zbiegło się z 20 - leciem istnienia szkoły.

1 września 1987 roku decyzją Głównego Lekarza Wojewódzkiego powołano Zespół Szkół Medycznych im. dr Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie, w skład którego wchodziły: Liceum Medyczne Pielęgniarstwa i Medyczne Studium Zawodowe Wydział Położnych. Nazwa szkoły obowiązywała do roku 1996.

14 października 1988 roku Liceum Medyczne Pielęgniarstwa im. dr Karola Marcinkowskiego obchodziło 25 – lecie   pracy dydaktyczno – wychowawczej. Z tej okazji zaprezentowano osiągnięcia szkoły.

Rok 1990 to kolejny rok zmian kadrowych. Dyrektorem szkoły została mgr Łucja Rzadkiewa, która funkcję tą pełniła do 31 sierpnia 2006 roku.

Lata dziewięćdziesiąte to bardzo trudny okres dla szkół medycznych. W tym czasie szkolnictwo medyczne podlegało ciągłym transformacjom. Wiele szkół uległo likwidacji. Szkoła gnieźnieńska, mimo ogólnokrajowych trudności rozwijała się. W miejsce Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, którego ostatni absolwenci opuścili mury szkoły w 1996 roku, decyzją Wojewody Poznańskiego z września 1992 roku utworzony zostaje 2 letni policealny, a od 1993 roku 2,5 letni pomaturalny Wydział Pielęgniarstwa.

Szkoła kształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza prowadziła do 2005 roku. Łączna liczba absolwentów w tym zawodzie 2286 ( 1987 absolwentów Liceum Medycznego, 18 absolwentów dwuletniego Wydziału Pielęgniarstwa i 281 absolwentów 2,5 letniego Wydziału Pielęgniarstwa).

W 1992 roku gościliśmy w murach szkoły Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa, a w 1994 roku Marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego.

Niemal od początku istnienia szkoły funkcjonował internat. Z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego powstał Społeczny Komitet Budowy Internatu, na czele którego stanął Tadeusz Sobieralski – Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Dzięki jego zaangażowaniu, aktywności rodziców, znaczącej pomocy wojska i lokalnych zakładów pracy rozpoczętą w grudniu 1963 roku budowę internatu zakończono w sierpniu 1964 roku. Od września 1964 roku szkoła dysponowała własnym internatem na 48 miejsc, zlokalizowanym przy ulicy Św. Jana.

W sierpniu 1967 roku decyzją  lokalnych władz administracyjnych odebrano szkole internat przy ulicy Św. Jana.  Na potrzeby internatu przekazano budynek dawnego szpitala zakaźnego na Dalkach przy ulicy Okrężnej (obecnie ul. Ludwiczaka). Stan techniczny otrzymanego budynku był bardzo zły. Pomimo przeprowadzonych licznych prac remontowych i modernizacyjnych jego standard odbiegał od oczekiwań społeczności szkolnej.

Po otrzymaniu w 1978 roku nowej siedziby szkoły przy ul. Mieszka I 27 pojawiła się koncepcja budowy internatu usytuowanego obok szkoły. W kwietniu 1984 roku, z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego powstał Komitet Założycielski Budowy Internatu, który w dwa lata później otrzymał osobowość prawną i przyjął nazwę Społeczny Komitet Budowy Internatu.  Inicjatywę budowy poparły władze wojewódzkie, prezydent miasta, zakłady pracy Gniezna i Województwa Poznańskiego, osoby prywatne. Przewodniczącym Komitetu został Marian Jaska, a pełnomocnikiem Zofia Gąsiorek. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe było wmurowanie, 12 maja 1990 roku w Światowym Dniu Pielęgniarki i Położnej, kamienia węgielnego pod budowę nowego internatu. Akt erekcyjny wmurowała Krystyna Sienkiewicz – Wiceminister Zdrowia, poświęcenia budowy dokonał Ksiądz Biskup Bogdan Wojtuś.

Budynek internatu został oddany do użytku 12 maja 1995 roku w Światowym Dniu Pielęgniarki i Położnej. Otwarcia obiektu dokonał Minister Zdrowia Ryszard Jacek Żochowski. Internat zapewnia bardzo dobre warunki mieszkaniowe, dwuosobowe pokoje z zapleczem sanitarnym, całodzienne wyżywienie, zaplecze rekreacyjne, dostęp do internetu. Na terenie internatu znajdują się  również: biblioteka szkolna, czytelnia, pracownie specjalistyczne: Pracownia masażu, Pracownia fizykoterapii, Pracownia terapii zajęciowej. Od 2007 roku na terenie internatu ma swoją siedzibę Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie

Otwarciu internatu towarzyszył odbywający się w dniach 12 – 14  maja 1995 roku I Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie, którego myślą przewodnią było „Zdrowie przez edukację”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr Marian Jaska, a patronat merytoryczny sprawował Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. dr Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Udział w kongresie wzięli między innymi: Rektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Janusz Gadzinowski, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu prof. Laura Wołowicka, Naczelna Pielęgniarka Kraju Grażyna Wójcik oraz przedstawiciele Norwegii, Holandii, Niemiec, Białorusi, Słowenii, Wielkiej Brytanii.  W trakcie kongresu wygłoszono około 50 referatów poświęconych problemom kształcenia podstawowego, akademickiego i podyplomowego pielęgniarek oraz możliwościom współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Funkcję  kierownika internatu pełniły: Halina Ochowiak w latach 1964 – 1973, Alina Jóźwiak w latach 1973 – 1981. Od 1981 roku kierownikiem internatu jest mgr Renata Szwacińska – Rurek.

12 maja 1995 roku Zespół Szkół Medycznych im. dr Karola Marcinkowskiego otrzymał nowy sztandar, który wręczył dyrektorowi szkoły wicewojewoda Edward Sikora. Na awersie sztandaru znajduje się nazwa szkoły Zespół Szkół Medycznych im. dr Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie 1995 oraz symbol szkoły pielęgniarskiej – czepek, na rewersie znajduje się popiersie karola Marcinkowskiego z napisem Nauka – Praca – Ojczyzna. Sztandar odznaczono honorową odznaką PCK, przyznaną przez kapitułę Zarządu Głównego PCK.  Poświęcenia sztandaru i internatu dokonał Metropolita Gnieźnieńki Arcybiskup Henryk Muszyński.

Bardzo wysoko oceniona została  budowa internatu. Nowo powstały  obiekt uznany został za najładniejszą budowę w Wielkopolsce w 1995 roku i wyróżniony „Złotym trzosem” w konkursie Radia Merkury i Głosu Wielkopolskiego.

26 czerwca  1996 roku, kończący swoją działalność, Społeczny Komitet Budowy Internatu ufundował pomnik Patrona Szkoły dr Karola Marcinkowskiego. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał Wojewoda Poznański dr Włodzimierz Łęcki i dyrektor szkoły mgr Łucja Rzadkiewa, a poświęcenia Biskup Stanisław Gądecki. Okolicznościowy referat poświęcony sylwetce patrona wygłosił znawca postaci Karola Marcinkowskiego prof. Lech Trzeciakowski. Najbardziej aktywnym działaczom Społecznego Komitetu Budowy Internatu wręczono pamiątkowe medale z podobizną patrona i budynkiem szkoły.

Społeczny Komitet Budowy Internatu jest również fundatorem witraża znajdującego się w oknie na półpiętrze  szkoły. Witraż składa się z sześciu części, na których przedstawiono: Herb Miasta Gniezna, Popiersie Karola Marcinkowskiego, Symbol życia, Symbol medycyny, Symbol zawodu – czepek pielęgniarski oraz fundatora.

W tym samym roku odsłonięto tablicę pamiątkową  na budynku szkoły. Upamiętnia ona dzieje tego budynku  oświatowego, począwszy od roku 1863. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Prezydent Miasta Gniezna dr Bogdan Trepiński, dr Marian Jaska i mgr Łucja Rzadkiewa. Tablicę poświęcił Ksiądz Kanonik Jan Kasprowicz.

Od września 1995 roku szkoła rozpoczęła kształcenie w zawodzie Terapeuta zajęciowy. Powstanie tego kierunku wymagało wyposażenia od podstaw pracowni zawodowych terapii zajęciowej oraz zatrudnienia profesjonalnej kadry pedagogicznej. Kierownikiem szkolenia praktycznego została mgr Bożenna Szkodzińska, od 1999 roku mgr Gabriela Giszczyńska -  Marciniak, która funkcję tą pełni do chwili obecnej. Pierwszy egzamin z przygotowania zawodowego odbył się w 1997 roku. Do chwili obecnej zawód Terapeuty zajęciowego uzyskało 363 osób.

W 1996 roku szkoła otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie „Na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego za 1995 rok” organizowanego przez Ministra Kultury i Sztuki oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.

Dnia 1 września 1996 roku, decyzją Wojewody Poznańskiego, zmieniono nazwę szkoły na Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego, w którego skład wchodziły: Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Położnych, Wydział Terapeuty zajęciowego. Nazwa szkoły obowiązywała do 31 grudnia 2012 roku.

Dobre warunki lokalowe umożliwiły podejmowanie kolejnych zadań o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

W dniach 27 – 30 października 1997 roku na terenie szkoły odbyły się II Międzynarodowe Warsztaty dla Szkół Wdrażających 3 letni Program Kształcenia Pielęgniarek. Uczestnikami warsztatów , obok nauczycieli szkół polskich, byli goście z Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Centrum Edukacji Medycznej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. W trakcie warsztatów zaprezentowano doświadczenia szkół wdrażających ten program. Przedstawiono sposoby budowania programów, problemy samokształcenia, oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów i ich dokumentowanie, metody i formy kształcenie umiejętności zawodowych.

W dniach 8 – 10 maja 1998 roku na terenie szkoły odbywał się II Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie i Innych Naukach o Zdrowiu. Organizatorem      kongresu była Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. dr Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz nasza szkoła. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego została prof. Laura Wołowicka. Tematyką kongresu była integracja kształcenia podstawowego, akademickiego i podyplomowego w pielęgniarstwie, modele nauczania fizjoterapii i terapii zajęciowej w uczelniach medycznych i pozamedycznych oraz promocja zdrowia i arteterapia. W czasie kongresu dyrektor szkoły mgr Łucja Rzadkiewa zaprezentowała referat „Doświadczenia z nauczania w zawodzie Terapeuta zajęciowy”.

We wrześniu 1999 roku szkoła uruchamia  kształcenie w zawodzie Technik fizjoterapii. Utworzenie tego kierunku łączyło się z koniecznością wyposażenia w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne  Pracowni masażu, Pracowni fizykoterapii, Pracowni kinezyterapii i zaopatrzenia ortopedycznego.

Pierwszy egzamin z przygotowania zawodowego odbył się w styczniu 2002 roku. Szkoła prowadziła kształcenia na tym kierunku w latach 1999 – 2007.  Zawód Technik fizjoterapii uzyskało 120 osób. Kierownikiem szkolenia praktycznego była  mgr Gabriela Giszczyńska – Marciniak

W dniach 7 i 8 grudnia 2000 roku odbyła się konferencja „Transformacja Kształcenia Pielęgniarek i Położnych”. Przewodniczyła konferencji Grażyna Wójcik – zastępca Dyrektora w Departamencie Nauki i Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Jej uczestnikami byli dyrektorzy szkół medycznych oraz przedstawiciele ośrodków akademickich kształcących w zawodzie pielęgniarka i położna. Konferencja poświęcona zagadnieniom zmian w sposobie kształcenia pielęgniarek i położnych i dostosowaniu go do wymogów europejskich.

7 listopada 2001 roku odbyła się sesja naukowa z okazji 155 rocznicy śmierci dr Karola Marcinkowskiego Patrona Szkoły. Okolicznościowe referaty wygłosili: prof. dr hab. Lech Trzeciakowski – „Karol Marcinkowski – wielki społecznik, człowiek sukcesu”, dr Marek Rezler – „Karol Marcinkowski – na co dzień i od święta”, dr hab. n. med. Roman Meissner – „Karol Marcinkowski – twórca nowoczesnego społeczeństwa wielkopolskiego” oraz słuchaczka wydziału pielęgniarstwa Małgorzata Kaszak – „Karol Marcinkowski naszym wzorcem osobowym”. Zaprezentowano również film „Karol Marcinkowski”.

W trakcie uroczystości wręczono, wybite z okazji 155 rocznicy śmierci Karola Marcinkowskiego, okolicznościowe medale. Wyróżniono: Stefana Mikołajczaka – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Lecha Trzeciakowskiego – znawca postaci Karola Marcinkowskiego, Barbarę Trafarską – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Włodzimierza Pilarczyka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Gnieźnieńska szkoła dostrzegając potrzeby współczesnych czasów związanych z wydłużeniem wieku biologicznego, wzrostem rzeszy osób starszych, samotnych, o zmniejszonej wydolności fizycznej, psychicznej, intelektualnej, o ograniczonej zdolności adaptacji do zmieniających się warunków życia  poszerza swoją ofertę edukacyjną. We wrześniu 2002 roku uruchomiony został nowy kierunek kształcenia – Opiekunka środowiskowa (kierunek dzienny i zaoczny), od 1 września 2003 roku – Opiekun w domu pomocy społecznej (kierunek dzienny i zaoczny), a w 2006 roku -  Asystent osoby niepełnosprawnej. Mury szkoły opuściło 166 absolwentów kierunku Opiekunka środowiskowa, 76 absolwentów kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej i 10  Asystentów osoby niepełnosprawnej. Kierownikiem szkolenia praktycznego dla tych kierunków była mgr Maria Kozłowska

W 2003 roku Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego obchodziło Jubileusz 40 -  lecia istnienia. Z tej okazji zaprezentowano historię szkoły, wydano okolicznościowe materiały: „Lista absolwentów 1963 – 2003”, „Zarys historii szkoły 1963 – 2003”, kartkę pocztową z okolicznościową pieczęcią. Młodzież szkoły przedstawiła program artystyczny „Wędrówką życie jest człowieka ...”. Podczas uroczystości wręczono Pamiątkowe Medale Karola Marcinkowskiego. Osoby wyróżnione: Ludwika Kozica – Przełożona Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Barbara Skulska – Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, Maria Kwiecińska – nauczyciel szkoły, kierownik szkolenia praktycznego Wydziału Położnych, Elżbieta Kabzińska – nauczyciel szkoły, Tomasz Lisiecki – absolwent Wydziału Pielęgniarstwa, Marek Mardas – nauczyciel szkoły, Halina Ruszkiewicz – nauczyciel szkoły, Witold Urbaniak – nauczyciel szkoły

W 2003 roku szkoła staje się Ośrodkiem Dydaktycznym Akademii Medycznej im. dr Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  prowadząc kształcenie studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie licencjackim.

Od 1 września 2005 roku szkoła uruchomiła kształcenie na kierunku Technik masażysta. Do dnia dzisiejszego mury szkoły opuściło 145 absolwentów tego kierunku. Kierownikiem szkolenia praktycznego jest mgr Gabriela Giszczyńska - Marciniak

Rok 2006 to kolejny rok zmian kadrowych. Od 1 września  funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Elżbieta Kabzińska

7 listopada 2006 roku odbyła się sesja naukowa z okazji 160 rocznicy śmierci dr Karola Marcinkowskiego Patrona Szkoły. Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym i z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Gniezna Jaromira Dziela, Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego oraz Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Tomaszewskiego, Piotra Gruszczyńskiego, Zbigniewa Dolaty.

Okolicznościowe referaty wygłosili prof. dr hab. Roman Meissner „Karol Marcinkowski w 160 rocznicę śmierci” oraz dr hab. Przemysław Matusik „O początkach programu poznańskich prac organicznych”

W trakcie uroczystości wręczono Pamiątkowe Medale Karola Marcinkowskiego: Markowi Woźniakowi – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Romanowi Meissnerowi – znawcy postaci Karola Marcinkowskiego, Waldemarowi Januszowi – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Na Ratunek”, Marii Kozłowskiej – nauczyciel szkoły, kierownik szkolenia praktycznego

W czerwcu 2007 roku odbywa się pierwszy w historii szkoły zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do egzaminu przystąpili absolwenci kierunku: Terapeuta zajęciowy, Technik masażysta, Opiekunka środowiskowa

24 sierpnia 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej otrzymanej w ramach realizowanego projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków unijnych.

1 wrzesień 2008 roku  szkoła uruchamia kształcenie na kierunku Opiekun medyczny. Pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbył się w czerwcu 2009 roku.  Do chwili obecnej zawód Opiekuna medycznego zdobyło 148 osób. Kierownikiem szkolenia praktycznego jest mgr Gabriela Giszczyńska – Marciniak.

7 listopada 2008 roku odbywa się uroczystość 45 - lecia szkoły. Podczas uroczystości zaprezentowano historię szkoły. Wręczono również Pamiątkowe Medale Karola Marcinkowskiego : Krystynie Pośledniej – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Arlecie Nowak – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Małgorzacie Palm – koordynator terapii zajęciowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Gabrieli Giszczyńskiej – Marciniak – nauczyciel szkoły, kierownik szkolenia praktycznego, Renacie Szwacińskiej – Rurek – nauczyciel szkoły, kierownik internatu

W 2010 roku gościliśmy w murach szkoły Metropolitę Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego i dwukrotnie w 2012 i 2013 roku  Metropolitę Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Kowalczyka.

1 września 2010 roku uruchomione zostaje kształcenie na kierunku Technik farmaceutyczny. Pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbył się w czerwcu 2012 roku. Szkołę do chwili obecnej ukończyło 47 absolwentów tego kierunku.

Kierownikiem szkolenia praktycznego jest mgr Gabriela Giszczyńska - Marciniak

9 listopada 2010 roku odbył się konkurs wiedzy o życiu i działalności Karola Marcinkowskiego  Patrona Szkoły. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie kierunku Technik masażysta Paulina Majchrzak i Radzym Kamieniarz, którym wręczono Pamiątkowe Medale Karola Marcinkowskiego.

7 listopada 2012 roku odbywa się Konferencja Naukowa z okazji 166 rocznicy śmierci Karola Marcinkowskiego Patrona Szkoły. Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego  Dariusza Pilaka oraz Prezydenta Miasta Gniezna  Jacka Kowalskiego.

Okolicznościowy referat wygłosił prof. Przemysław Matusik „Karol Marcinkowski – nasz współczesny”. Młodzież szkoły przedstawiła montaż słowno – muzyczny „Karol Marcinkowski – Patronem Szkoły”. Uroczystości towarzyszyła wystawa pamiątek związanych z postacią Karola Marcinkowskiego – dokumenty z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, Kolegium Europejskiego, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Gnieźnie oraz naszej szkoły.

Pamiątkowe Medale Karola Marcinkowskiego wręczono: Dariuszowi Pilakowi – Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Jackowi Kowalskiemu – Prezydent Miasta Gniezna, Tadeuszowi Kostce – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”,  Piotrowi Waśko – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krystynie Zalicie – emerytowany nauczyciel, Barbarze Kafel – nauczyciel szkoły, Danucie Węgrzyn – nauczyciel szkoły, Zbigniewowi Dudkowi – pracownik szkoły

Od 1 stycznia 2013 roku szkoła ulega przekształceniu w Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. W jego skład wchodzą: obchodzące 50 – lecie istnienia Medyczne Studium Zawodowego im dr Karola Marcinkowskiego  oraz Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych Dla Dorosłych. Powstanie Centrum umożliwia  kształcenie młodzieży i dorosłych w trybie dziennych, stacjonarnym i zaocznym oraz prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szkoła medyczna w Gnieźnie przez 50 lat działalności wypracowała swój własny system wychowawczy. Na tle innych instytucji oświatowych wyróżnia się niepowtarzalnym klimatem i specyficznym dla szkoły medycznej ceremoniałem. Szczególną rangę i oprawę miały uroczystości o charakterze zawodowym – czepkowanie, paskowanie, dyplomatorium. Ceremoniał szkolny wzbogacony został o Hymn Szkoły – autorką tekstu była uczennica szkoły Dorota Kubiak, a muzykę skomponował prof. Klemens Waberski.

Na przestrzeni mijających 50 lat szkoła pokonując liczne trudności doskonaliła pracę dydaktyczną i wychowawczą. Trwale wpisała się w historię oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej miasta, powiatu, kraju. O wysokim poziomie umiejętności zawodowych i rzetelnej wiedzy świadczy udział uczennic i słuchaczek w Olimpiadach Pielęgniarskich i Olimpiadach Położnych. Zajmowały w nich wysokie miejsca w eliminacjach wojewódzkich, kwalifikując się do centralnych olimpiad. Na szczeblu centralnym szkołę reprezentowały uczennice: Zofia Korygacz, Maria Witkowska, Aneta Sadowska, Elżbieta Kabzińska, Bożena Marcinkowska oraz słuchaczka Wydziału Położnych Ewa Antoszak.

Nasi absolwenci bez kompleksów mogą podejmować określone zadania zawodowe na terenie kraju i jak pokazuje praktyka również poza jego granicami. Mury naszej szkoły opuściło łącznie 3906 absolwentów, w tym: 2286 pielęgniarek/pielęgniarzy, 545 położnych, 166 opiekunek środowiskowych, 76 opiekunów w domu pomocy społecznej, 10 asystentów osoby niepełnosprawnej, 363 terapeutów zajęciowych, 120 techników fizjoterapii, 145 techników masażystów, 148 opiekunów medycznych, 47 techników farmaceutycznych. Wśród absolwentów  jest 21 osób, które podjęły pracę zawodowa w zawodzie nauczyciela w naszej szkole.

Od początku istnienia szkoły szczególną uwagę zwracano na aktywny udział uczniów w życiu szkoły, miasta, regionu. Uczniowie  mogli uczestniczyć w różnych formach wychowania pozalekcyjnego – prężnie w tym czasie działały ZSMP, Spółdzielnia Uczniowska, Samorząd Szkolny, PCK. Dużym powodzeniem cieszyło się  szkolne koło recytatorskie, które przygotowywało  uczniów do udziału w konkursach. Niewątpliwym sukcesem było zakwalifikowanie się uczennicy Wiesławy Ponikowskiej do Centralnego Konkursu Recytatorskiego oraz uzyskiwanie wyróżnień podczas eliminacji wojewódzkich przez uczennice: Sławomirę Drzazgowską, Dorotę Pilarską, Joannę Kiełpińską. Uczniowie uczestniczyli w koncertach Pro Synfoniki oraz Konkursie Piosenki Radzieckiej. Zajmowali czołowe miejsca w Ogólnopolskim Biegu Lechitów, turniejach i zawodach międzyszkolnych w grach zespołowych oraz eliminacjach drużyn sanitarno – medycznych. Podejmowali działania na rzecz  osób w podeszłym wieku, prowadzili stałą akcję pomiaru ciśnienia krwi dla mieszkańców miasta. Brali udział w pracach Klubu Europejskiego, Kole Młodej Pielęgniarki, Kole Rehabilitanta.

Należą również do szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi „Medyk” oddając najcenniejszy lek jakim jest krew.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat szkoła podejmuje szereg działań profilaktycznych skierowanych do odbiorców w różnym wieku. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Na Ratunek”(działającym przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie) prowadziliśmy wśród dzieci i młodzieży miasta i powiatu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach. Z Wydziałem Usług Społecznych Urzędu Miasta w Gnieźnie przygotowaliśmy grę strategiczną „Poczuć – Zrozumieć – Pomóc”. Miała  ona odpowiedzieć na pytanie: na jakie bariery architektoniczne napotykają na terenie miasta osoby niepełnosprawne? (wynik gry strategicznej został wykorzystany przy tworzeniu „Strategii Rozwoju i Integracji Społecznej”). Wspólnie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu Filia w Gnieźnie, pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego przygotowaliśmy konferencję naukową „AUTYZM  Oduczyć – Nauczyć – Uczyć” – przedstawiono problemy dziecka z autyzmem w środowisku domowym i szkolnym, przeprowadzono zajęcia warsztatowe metodą doznań polisensorycznych, zaprezentowano film ”Nasz autyzm” przygotowany przez Stowarzyszenie Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. We współpracy ze Starostwem Powiatowym zorganizowaliśmy konferencje „Zdrowie – Twój styl”, „Dzień dla zdrowia”, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - uczestnicy mogli korzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych oraz wykładów z zakresu promowania zdrowego stylu życia.  Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gniezna, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu Filia w Gnieźnie odbyła się konferencja naukowa „Wady postawy – problem społeczny”. Podczas konferencji zaprezentowano między innymi wyniki prowadzonych przez szkołę badań przesiewowych z zakresu wykrywania wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkoła realizowała projekty edukacyjne: „Pierwsza pomoc – odważnie na rynek pracy” (wspólnie z GARG sp. z o.o), „Klub dla dzieci i młodzieży TRATWA” (wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej), „Wszyscy jesteśmy w Europie – otwarte i bezpieczne miasto” (wspólnie z  GARG sp. z o. o, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 2, Gimnazjum Nr 3, Szkołą Podstawową Nr 2) prowadząc między innymi zajęcia warsztatowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Podejmujemy również szereg działań, których celem jest edukacja zdrowotna dzieci, osób dorosłych i starszych poprzez ruch: masaż Shantala, zajęcia ruchowe metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, automasaż, refleksoterapia, masaż sportowy, itp. Prowadzimy szkolenia z zakresu profilaktyki schorzeń nowotworowych sutka. Zabezpieczamy medycznie różne uroczystości/imprezy odbywające się na terenie miasta i powiatu. Podejmujemy szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rajdy integracyjne, olimpiady, przeglądy twórczości , turnusy rehabilitacyjne, turnieje piłki nożnej, przedstawienia teatralne,  itp.) wspieramy statutową działalność PCK (zbiórki pieniędzy, zakup produktów żywnościowych, festyn z okazji 90 – lecia PCK)

            Dumni  z wieloletniego dorobku odczuwamy potrzebę ustawicznego doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego. Jesteśmy otwarci na  potrzeby i oczekiwania środowiska, skłonni poszerzać ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebami rynku. Czy wszyscy potrafią się cieszyć z naszych sukcesów?. Myślę, że wokół nas jest grono ludzi, którzy są nam oddani. Pomagając spłacamy długi wobec tych, którzy nam kiedyś pomogli. Równocześnie zaciągamy nowe, bo od ludzi, z którymi coś robimy „czerpiemy siły do życia”

                                                                                

                                                                                              OPRACOWAŁA

                                                                                            Elżbieta Kabzińska