Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

- zdobycie nowego zawodu

- uzupełnienie wykształcenia

- doskonalenie umiejętności

 - wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest kursem BEZPŁATNYM, prowadzonym w oparciu o program nauczania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie. Liczba godzin na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie dla danej kwalifikacji. Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu.

W Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe organizowane są w formie zaocznej, co najmniej 2 dni co 2 tygodnie, uwzględniając czas wolny w ferie oraz wakacje.

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych uzyskują:

1.Zaświadczenie o odbyciu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, ale nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Uzyskanie Zaświadczenia o odbyciu kursu, nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych

2.Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymuje absolwent, który ukończył Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co dane uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Po zdaniu egzaminu Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu szkoły słuchacz szkoły policealnej lub technikum

 

3.Dyplom z tytułem technika, po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej