INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK OPIEKUN MEDYCZNY

PROPONUJEMY RÓWNIEŻ  KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH I „STARYCH” SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

SZKOŁA BEZPŁATNA!

BEZ OGRANICZEŃ WIEKU KANDYDATÓW !

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Tryb nauki: zaoczny

Realizowane przedmioty:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyka zawodowa

Nauka trwa 1 rok, kończy się  egzaminem  potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu Opiekun medyczny

Informacje o zawodzie Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe bio – psycho - społeczne. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową propaguje zachowania prozdrowotne

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, „starek” szkoły podstawowej lub średniej dla kandydatów na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

  

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie – bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

 

W przypadku wątpliwości i pytań

Zadzwoń: 61 426 34 48         Przyjdź: ul. Mieszka I 27   Gniezno

Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno     e-mail: medykgniezno@op.pl

 

Termin składania dokumentów do końca sierpnia 2018r.

Spotkanie organizacyjne 31 sierpnia 2018 r.  godz. 900 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)

Galeria: