INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

 

Kwalifikacja SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Tryb nauki: dzienny/stacjonarny/zaoczny

 

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu zawodowego Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo – wspierające osobie starszej. Pomaga podopiecznym w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Dobiera odpowiednie metody i techniki pracy zapewniające kompleksową opiekę osobie starszej. Diagnozuje zasoby i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego, instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osobie starszej. Zawód ten wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych – między innymi empatii, komunikatywności, kreatywności, umiejętności współpracy, umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz zdolności organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej

Potencjalne miejsce pracy: domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, sanatoria, ośrodki opiekuńczo-lecznicze, świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym w ich miejscu zamieszkania

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
  4. Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

W przypadku wątpliwości i pytań

 

Zadzwoń: 61 426 34 48            Przyjdź: ul. Mieszka I 27  Gniezno

Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno        e-mail: medykgniezno@op.pl

Termin składania dokumentów: 23 sierpień 2019 rok

 Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)

Galeria: