INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

SZKOŁA BEZPŁATNA!

BEZ OGRANICZEŃ WIEKU KANDYDATÓW!

 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

 Tryb nauki: dzienny

 Realizowane przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna
 • Praktyka zawodowa

 Nauka trwa 2 lata, kończy się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu Opiekun osoby starszej

Informacje o zawodzie Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo – wspierające osobie starszej. Pomaga podopiecznym w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Zawód ten wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych – między innymi empatii, komunikatywności, kreatywności, umiejętności współpracy, umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz zdolności organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie – bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

 W przypadku wątpliwości i pytań

 Zadzwoń: 61 426 34 48         Przyjdź: ul. Mieszka I 27   Gniezno

Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno     e-mail: medykgniezno@op.pl

 

 Termin składania dokumentów: do końca sierpnia 2018 r.

Spotkanie organizacyjne: 31 sierpnia 2018 r.  godz. 900 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)

Galeria: