Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w wprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie Państwu wszelkich praw wynikających z różnych regulacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych klientów przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz praw przysługujących.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno; adres e-mail: szkola@medyk.gniezno.pl; tel/fax 61 426 34 48
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1943, Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
  3. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w celu organizacji i realizacji kursów doskonalących – wydania zaświadczeń, prowadzenia dokumentacji kursów oraz w celach archiwizacyjnych przetwarza następujące Państwa dane: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail. Podanie powyższych danych jest wymagane przy składaniu wniosku/zgłoszenia. Dodatkowo w bazie danych mogą znaleźć się Państwa dane do wystawienia faktury za udział w kursach (jeżeli wcześniej zostały podane)
  4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom
  5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  6. Dane osobowe nie są przekazywane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddane profilowaniu
  7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ukończenia kursu/szkolenia a następnie zarchiwizowane i przechowywane zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”
  8. Wszyscy Państwo posiadacie prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego mówi inaczej
  9. Wszyscy Państwo macie prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.