Celem szko­le­nia jest nabycie przez uczest­ni­ków umie­jęt­no­ści   wła­ści­we­go re­ago­wa­nia na krytykę; za­po­zna­nie uczest­ni­ków z rolą i spo­so­ba­mi za­sto­so­wa­nia in­for­ma­cji zwrotnej; zdobycie umie­jęt­no­ści dy­so­cja­cji w sy­tu­acjach trudnych; poznanie i nabycie umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia technik bu­do­wa­nia dobrego stanu u siebie i innych; radzenie sobie w  sy­tu­acjach emo­cjo­nal­nie trudnych w sposób pro­fe­sjo­nal­ny, budujący po­zy­tyw­ny wi­ze­ru­nek.

ZGŁOŚ SIĘ:

e-mail:  lu.n@wp.pl

tel. : 691-675-490