INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

SZKOŁA BEZPŁATNA!

BEZ OGRANICZEŃ WIEKU KANDYDATÓW!

 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

 Tryb nauki: dzienny/stacjonarny

 Realizowane przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Praktyka zawodowa

 Nauka trwa 2 lata,  kończy się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

i uzyskaniem tytułu Terapeuta zajęciowy

Informacje o zawodzie Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego podopiecznego. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii zajęciowej dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Terapeuta powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada szeroką wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Miejsce zatrudnienia terapeuty zajęciowego - w placówkach rehabilitacyjnych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • Fotografie – 2 zdjęcia legitymacyjne

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie – bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

W przypadku wątpliwości i pytań

 Zadzwoń: 61 426 34 48         Przyjdź: ul. Mieszka I 27   Gniezno

 Napisz: ul. Mieszka I 27  62-200 Gniezno     e-mail: medykgniezno@op.pl

 Termin składania dokumentów: do końca sierpnia 2018 r.

Spotkanie organizacyjne: 31 sierpnia 2018 r.  godz. 900 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)

Galeria: