OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane


OGŁOSZENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej” ZP.1.2018


OGŁOSZENIE

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 w imieniu

którego działa Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania

 

„Wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej”

ZP.1.2018

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych z zastosowaniem art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  

Termin wykonania zadania ustala się na:  30 listopada 2018r.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć/przesłać nie później niż do 7 września 2018r. godzina 12.30

Miejsce złożenia ofert: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno, Sekretariat – pokój nr 20
w godzinach 9.00 – 14.00

Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2018r. o godz. 13.00

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

 • Pani Żaneta Krzyżaniak-Kubalewska, pokój nr 16, tel. 61 426 37 28
 • Pani Alicja Kopczyńska, Sekretariat – pokój nr 20, tel. 61 426 34 48

 

Załączniki:

SIWZ

Zał. nr 1 - dokumentacja projektowa

Zał. nr 2 - wzór umowy

Zał. nr 3 - formularz ofertowy - PDF

Zał. nr 3 - formularz ofertowy - WORD

Zał. nr 4 - oświadczenie wykonawcy - art.25a

Zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy - art. 24

Zał. nr 6 - zobowiązanie innego podmiotu

Zał. nr 7 - wykaz-robót-budowlanych

Zał. nr 8 - kosztorys inwestorski ślepy

Zapytania i odpowiedzi

Informacja

 


 

Nazwa zadania:

„Wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego- demontaż krat
 • Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, podokienników drewnianych, stalowych
 • Wymiana okien skrzynkowych dwudzielnych drewnianych, łukowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne łukowe z drewna w konstrukcji jednoramowej z drewna klejonego ze szprosami i okapnikami drewnianymi z szybami bezpiecznymi w kolorze popiel gołębi
 • Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych + drzwi ze stałym naświetlem i z dolną płyciną pełną, rozwieralne, z szybami bezpiecznymi
 • Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych z przeszklonymi naświetlami (szyby bezpieczne)
 • Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegły
  w kolorze popiel gołębi
 • Uzupełnianie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
 • Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł – parapety i ościeża z cegły surowej starej
 • Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi (krat-wyrobów z żelaza)
 • Pomalowanie dwukrotne farbą okien, drzwi,krat staliwnych lub żeliwnych
 • Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi

 

Okres realizacji zadania: wrzesień- październik 2018r

Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 

Zadanie:

Wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej

- przed wykonaniem zadania

Zadanie: 

Wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej 

- po wykonaniem zadania

Nazwa zadania:

„Renowacja płotu kutego”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ceglanych oraz cokołu kamienno-betonowego
 • Usunięcie „graffiti” z cokołu z cegły klinkierowej
 •  Uzupełnienie rolki murów ogniowych, kolankowych z cegły budowlanej na zaprawiecementowo-wapiennej
 • Naprawę uszkodzonych w murze cegieł
 • Usunięcie wtórnych spoin – uszkodzonych, niewłaściwie założonych
 • Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej i z cegły klinkierowej
 • Impregnacja okładzin zewnętrznych gładkich z cegły klinkierowej
 • Spoinowanie uszczelnianie pęknięć i rys murów cokołowych z kamienia naturalnego
 • Oczyszczenie terenu wzdłuż ogrodzenia z nadmiaru ziemi nachodzącej na cokół i złożenie w pryzmy
 • Wywóz ziemi
 • Uzupełnienie grot -  szpic ze stali do słupków ogrodzenia ozdobnego
 • Oczyszczenie z rdzy wyrobów z żelaza
 • Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych
 • Pomalowanie minią krat staliwnych lub żeliwnych
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
 • Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi
  – farby przeciwkorozyjne
 • Zabezpieczenie do malowania folią

 

Okres realizacji zadania: sierpień - październik 2018r.

Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Zadanie: Renowacja płotu kutego

- przed wykonaniem prac

Zadanie: Renowacja płotu kutego

- po wykonaniu prac