Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego: 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie

Medyczne Studium Zawodowe im. dr. Karola Marcinkowskiego

 

Deklaracja dostępności

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://wsckziu.gniezno.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://wsckziu.gniezno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 28.09.2018r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.04.2020r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.09.2019r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Pan Włodzimierz Kaszyński, adres poczty elektronicznej medykgniezno@op.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie znajduje się przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno. Budynek znajduje się w centrum miasta.

Wejście główne do szkoły od strony ulicy Mieszka I poprzedzone jest pokonaniem trzech stopni.

Po wejściu do budynku szkoły należy pokonać kolejne trzy stopnie aby dostać się na poziom parteru (brak poręczy).

Od strony boiska należy pokonać dwa stopnie (brak poręczy). Po wejściu do budynku należy pokonać cztery stopnie do poziomu parteru (przy tych schodach zamontowana jest poręcz z jednej strony).

Na pierwsze i drugie piętro budynku prowadzą schody. Nie ma wind umożliwiających przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Toalety znajdują się poniżej poziomu parteru. Dostępność wymaga pokonania jedenastu schodów (przy schodach zamontowana jest poręcz).

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajduje się parking z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Budynek szkoły jest wpisany do rejestru zabytków i objęty jest szczególnym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gnieźnie.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.